Aktywny Samorząd 2018 dofinansowanie do wózka inwalidzkiego elektrycznego

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe (docx 55 KB) obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie dziękuje wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2018 roku. Mamy nadzieję, że wiele uwzględnionych przez Fundusz uwag i propozycji, przyniesie korzyści osobom niepełnosprawnym oraz usprawni realizację programu. Zgłoszone propozycje, dotyczące rozszerzenia kręgu adresatów pomocy, czy rozszerzenia oferty pomocy o kolejne formy wsparcia, nie mogły zostać uwzględnione z powodów formalnych, gdyż ich ewentualne wprowadzenie wymagałoby uprzedniej zmiany treści programu, co leży w kompetencjach Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niemniej dziękujemy za wskazanie obszarów wymagających ewentualnej interwencji. Zgłoszone propozycje w tym zakresie, a także argumenty użyte w ramach konsultacji, będą analizowane i wykorzystywane w trakcie dalszych prac projektowych.
Wszystkim biorącym udział w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…) „ w 2018 roku bardzo dziękujemy za zaangażowanie i konstruktywną współpracę.

UWAGA REALIZATORZY PROGRAMU!

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych na realizację programu, Fundusz będzie przyjmował do dnia 28 lutego 2018 r.

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mija w dniu 23 kwietnia 2018 r.

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania

Poniżej przedstawiamy Państwu schemat uzyskiwania dofinansowania na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy

Najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty. (lekarz rehabilitacji, ortopeda, chirurg).

Refundacja NFZ

Po otrzymaniu zlecenia na niezbędny przedmiot ortopedyczny (orteza, sznurówka, gorset itp.) należy udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.
Następnie pozostaje już tylko wybrać produkt z naszej oferty i skontaktować się z naszym działem handlowym lub przedstawicielem – posiadamy bogatą ofertę artykułów ortopedycznych wraz z fachowym doradztwem i szeroką siecią dystrybucji.

Produkt jest wydawany bezpłatnie lub pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowania a końcową ceną produktu. Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany przez NFZ?

Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR / MOPS

1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ

Jeśli przedmiot ortopedyczny został już odebrany, a udział własny zapłacony, możesz starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletnym wymaganych dokumentów:

Ksero zlecenia (wniosku) na zaopatrzenie ortopedyczne, potwierdzone przez NFZ
Fakturę na odebrany przedmiot ortopedyczny na osobę niepełnosprawną, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna. Faktura powinna zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica dziecka niepełnosprawnego.
Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub rodzica dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.
Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym oddziale PCPR/MOPS).
Numer NIP.

Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny).
150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ).

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Ten rodzaj dofinansowania pozwala na uzyskanie kwoty w wysokości do 60% wartości na zakupu różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego.
Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć takie same dokumenty j/w. ale zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedycznego potrzebne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty z zalecaniem zakupu tego właśnie sprzętu rehabilitacyjnego. Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokładnie zakupu oraz przedstawienie faktury w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

Dofinansowanie w wysokości do 80% wartości sprzętu na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, podnośnika transportowo-kąpielowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń dla niepełnosprawnych. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy postąpić j/w.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć wymienione dokumenty:

orzeczenie o niepełnosprawności
dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu w którym ma nastąpić likwidacja barier
kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projektu i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier.
wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest: podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury VAT z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika PCPR/MOPS.

Call Now Button